Uw pensioen

Over het pensioen leven heel wat misverstanden. Hoeveel pensioen zal ik ontvangen en op welke leeftijd?

De levensverwachting na pensionering ligt vaak veel hoger dan gedacht. Iemand die nu 65 jaar is leeft gemiddeld nog 20,5 jaar en die levensverwachting zal waarschijnlijk nog verder oplopen.

Veel mensen weten ook niet, of onvoldoende, hoe ze hun pensioen moeten voorbereiden en nemen ze daarbij vaak een afwachtende houding aan. Hoe uw pensioen voorbereiden als ondernemer? Omdat we nog lang blijven leven na ons pensioen – liefst met dezelfde levensstandaard – is het juist belangrijk om voldoende pensioenkapitaal op te bouwen en daar vroeg genoeg mee te beginnen.

Wij helpen uw huidige positie te bepalen en zullen u begeleiden bij het opbouwen van uw pensioenplan, zowel privé al professioneel. Een goede en weloverwogen strategie geeft vertrouwen voor de toekomst en ook een zekere gemoedsrust. Er bestaan vele formules en mogelijkheden waarbij de fiscale impact essentieel blijft. Ook kan er bescherming worden geboden in geval van vroegtijdig overlijden of invaliditeit.

Pensioenopbouw kan via 4 pijlers

Pijler 1: Wettelijk pensioen

Wanneer u stopt met werken hebt u recht op een wettelijk pensioen. Uw wettelijk pensioen hangt af van:

 • Uw beroepscategorie: ambtenaar, loontrekkende of zelfstandige
 • Uw loopbaan
 • Uw leeftijd waarop u met pensioen gaat
 • Uw inkomen
 • Uw gezinssituatie

Pijler 2: Aanvullend bedrijfspensioen

Via uw beroepsactiviteit kunt u uw wettelijk pensioen op een fiscaal vriendelijke manier aanvullen tot maximum 80% van uw laatste brutoloon.
De mogelijkheden hiervoor zijn verschillend naargelang u loontrekkende of zelfstandige bent.

 • Groepsverzekering
  Een groepsverzekering is een extralegaal voordeel dat wordt aangeboden door de werkgever. De premies betaald door uw bedrijf of werkgever worden niet beschouwd als loon. Op de premies die u zelf betaalt krijgt u een belastingvermindering van 30%.
 • IPT
  Een Individuele PensioenToezegging is ideaal voor een zelfstandige bedrijfsleider van een vennootschap die een maandelijkse bezoldiging ontvangt.
  Uw vennootschap zorgt voor een aanvullend pensioen: een investering die interessanter is dan een loonsverhoging of dividend.
 • VAPZ
  Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of kortweg VAPZ is fiscaal de meest interessante techniek voor u als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, meewerkende echtgenoot of partner. De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost, waardoor u uw belastbaar inkomen vermindert.
 • SVAPZ
  Het Sociaal VAPZ levert een grotere belastingbesparing op dan het gewone VAPZ doordat je een hogere wettelijke bepaalde premie kunt storten.
  Dankzij de solidariteitswaarborgen inherent aan de SVAPZ geniet je een betere bescherming.
 • RIZIV
  Indien u een (para)medisch beroep uitoefent, heeft u, onder bepaalde voorwaarden, recht op een tegemoetkoming van het RIZIV. De tussenkomst van het RIZIV kan aangewend worden voor de premiebetaling van een SVAPZ of een invaliditeitsverzekering.

Pijler 3: Individueel pensioen

Als particulier of zelfstandige kunt u dankzij het pensioensparen en/of langetermijnsparen jaarlijks een -begrensd- bedrag investeren voor uw individuele pensioenopbouw. Bovendien levert dit mooie fiscale voordelen op.

 • Pensioensparen
  U kunt fiscaal voordelig pensioensparen via een bancair pensioenspaarfonds of via een pensioenspaarverzekering (Tak 21 en Tak 23) bij een verzekeraar.
  Ze hebben een andere beleggingsstrategie en daardoor een andere verhouding tussen risico en rendement.
 • Langetermijnsparen
  Het LangeTermijnSparen via een individuele levensverzekering levert dezelfde belastingvermindering op als pensioensparen. Echter, de aftrek wordt berekend op basis van uw inkomen. Opgelet: de premieaftrek is vaak beperkt of onmogelijk wanneer u een woonkrediet hebt. Ook hier is er flexibiliteit om te opteren voor een vast rendement (Tak 21) of voor een variabel rendement (Tak 23).

Pijler 4: Niet-fiscaal sparen

Indien u uw inkomenstekort bij pensionering niet kunt overbruggen aan de hand van bovenstaande opties, of indien u extra reserves wenst aan te leggen, kunt u ook sparen en beleggen zonder fiscaal voordeel.