Opteer voor een mileuvriendelijkere portefeuille

Een van de belangrijkste tendensen die de markten de volgende jaren ongetwijfeld zullen beroeren, is de ontwikkeling van activiteiten met betrekking tot het milieu. Er zijn verschillende elementen die hierop wijzen: de groeiende interesse voor ecologie, de beperking van de broeikasgasuitstoot, de snelle ontwikkeling van Azië, de toenemende verstedelijking, …De milieusector is bijzonder uitgebreid en kan grofweg worden ingedeeld in vijf domeinen: waterbehandeling, afvalbeheer, luchtkwaliteit, hernieuwbare energieën en diversen. Het thema van de hernieuwbare energieën komt uitvoerig aan bod in het artikel gewijd aan alternatieve energievormen. Het blauwe goud.

Water wordt schaarser met de dag. Enerzijds blijft de bevolking tegen een hels tempo aangroeien terwijl de hoeveelheid water constant blijft en anderzijds daalt de hoeveelheid water die geschikt is voor consumptie als gevolg van de ontwikkeling, die leidt tot de vervuiling van het blauwe goud. In zijn rapport van 2000 schatte het Internationaal Instituut voor Waterbeheer (IWMI) dat een derde van de wereldbevolking tegen het jaar 2025 met een watertekort zou kampen. Die vooruitzichten bleken echter veel te optimistisch, want dat percentage is nu al bereikt. De situatie wordt dus met de dag dramatischer. Volgens de laatste berekeningen zal in 2025 één persoon op twee te weinig water hebben. Het probleem is bijzonder prangend in ontwikkelingslanden, waar de investeringen in waterinfrastructuur volgens schattingen in de loop van de volgende jaren minstens moeten verdubbelen. De Verenigde Staten en West-Europa moeten eveneens investeren in hun waterinfrastructuur, vooral in hun distributienetwerken. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan werd het netwerk immers gemiddeld ruim 70 jaar geleden uitgebouwd en een vierde ervan zelfs al meer dan een eeuw geleden. De OESO heeft becijferd dat er elk jaar ongeveer 200 miljard USD nodig is om de verouderde infrastructuren in haar lidstaten te vernieuwen.

De wereldwijde markt van water, zuivering van afvalwater en filtratie zal in 2010 zo’n 484 miljard USD waard zijn, evenveel als de farmaceutische of de telecomsector. Het spreekt dus voor zich dat bedrijven gespecialiseerd in waterinfrastructuur een rooskleurige toekomst tegemoet kunnen kijken, vooral in ontwikkelingslanden. Dienstverleners actief in de watersector zullen er eveneens van kunnen profiteren. Want hoe kostbaarder het water wordt, hoe meer de overheid en de bedrijven zich zullen wenden tot deze dienstverleners om het beheer van het blauwe goud te optimaliseren.

Northumbrian Water Group Deze Britse groep, die vroeger behoorde tot Suez, beheert een waterdistributienetwerk in het noordoosten en het zuidoosten van Engeland. Het bedrijf verzekert eveneens de verzameling en behandeling van afvalwater in het noordoosten. In totaal levert de Northumbrian Water Group aan 4,3 miljoen mensen drinkwater en verzekert ze de behandeling van afvalwater van 2,6 miljoen mensen. In de loop van het boekjaar 2007, dat werd afgesloten op 31 maart 2007, kende het bedrijf een relatief stevige groei. De waardering van Northumbrian Water is sectorconform, ondanks het feit dat de groep verschillende malen het onderwerp heeft uitgemaakt van overnamegeruchten.

Watts Water Technologies Deze Amerikaanse groep is een van de eerste wereldwijde fabrikanten van producten die bijdragen tot het comfort en de veiligheid op het vlak van water en waterkwaliteit voor huishoudelijke, commerciële en industriële toepassingen. Watts Water onderscheidt zich door zijn innovatieve producten die hebben gezorgd voor een solide groei. De groep is actief in meer dan 100 landen. Haar belangrijkste markten zijn Noord-Amerika (66,7 %), Europa (29,9 %) en China (3,4 %). Vorig jaar groeide de omzet van het bedrijf met meer dan 33 %, waarvan 11,1 % interne groei. In de komende jaren zal Watts Water kunnen profiteren van de investeringen die nodig zijn in het Amerikaanse distributienetwerk en van de ontwikkeling van China. Het bedrijf wil ook een consoliderende rol spelen in een uiterst gefragmenteerde markt. De waardering van het bedrijf, minder dan 13 keer de winst, kan als interessant worden beschouwd.

Toppers uit de afvalsector De verwerking van afval is het andere zwaargewicht in de milieusector. Dit domein is relatief groot en gaat van het ophalen van huishoudelijk afval tot het beheer van radioactief afval over het ophalen en nuttig toepassen van industrieel afval. Een dergelijke diversiteit en het grote aandeel van de overheid maken het bijzonder moeilijk om deze sector op internationaal vlak in te schatten. Volgens schattingen bedraagt de hoeveelheid afval die over de hele wereld wordt ingezameld (met uitzondering van bouw-, sloop-, mijn- en landbouwafval) tussen de 2,5 en 4 miljard ton, waarvan ongeveer 1,2 miljard ton gemeentelijk afval. Opkomende regio’s zoals Azië en Latijns-Amerika bieden deze sector een enorm potentieel. De afvalproductie per inwoner ligt er een stuk lager; in India wordt bijvoorbeeld drie keer minder afval geproduceerd dan in Europa en vier keer minder dan in de Verenigde Staten. Bovendien beperkt de ophaling van huisvuil er zich bijna volledig tot stedelijke gebieden die een demografische groei kennen door geboorten en de groeiende verstedelijking. De stijging van de grondstoffen- en energieprijzen zorgt ook voor een verbetering van het rendement van de ondernemingen uit de sector. Deze laatste kunnen immers gerecycleerde producten tegen een betere prijs verkopen en zien de waarde van biogas gerecupereerd op de stortplaatsen stijgen. Dit biogas kan worden gebruikt om elektriciteit en/of warmte te produceren. In de toekomst zal de recuperatie van biogas, dat ook in zuiveringsslib aanwezig is, nog aan belang winnen door de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. Biogas is immers rijk aan methaan, een broeikasgas. Anderzijds besteedt de overheid de ophaling van huishoudelijk afval steeds vaker uit aan de privésector. In België groeit het aantal gemeenten dat een beroep doet op groepen zoals Shanks, Sita, enzovoort, constant.

Shanks Group Shanks is een van de grootste onafhankelijke Europese bedrijven gespecialiseerd in afvalbeheer. De groep biedt een ruim assortiment diensten in het domein van afvalbeheer, waaronder het ophalen, vervoeren, recycleren, behandelen en begraven van afval. Anderzijds produceert het bedrijf ook elektriciteit op basis van gas gegenereerd door ingravingscentra. Shanks is actief in Nederland, in het Verenigd Koninkrijk en in België. Terwijl de omzet van de groep met 15 % is gestegen, is de nettowinst er wegens eenmalige lasten slechts 3 % op vooruitgegaan. De goede vooruitzichten van Shanks zijn al in de koers opgenomen. De koers-winstverhouding ligt hoger dan 17, wat relatief hoog is, maar niettemin lager blijft dan de nog veel hogere ratio’s van talrijke andere bedrijven in de afvalverwerkingssector.

Waste Management Deze Amerikaanse groep is een goliath op het vlak van afval. Ze heeft een beurskapitalisatie van om en bij de 18 miljard USD, bijna evenveel als General Motors. Waste Management is vooral actief in de Verenigde Staten, waar het bijna 95 % van zijn omzet realiseert. De omzet van de groep is in 2006 bijna ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2005, maar de winst is op drie jaar tijd met meer dan 80 % gestegen. Gezien de hoge waardering van het aandeel raden we beleggers aan te wachten op een terugval van de koers alvorens tot een aankoop over te gaan.

Een frisse bries De bescherming van de luchtkwaliteit is een aanzienlijk minder groot segment dan waterbeheer en afvalverwerking, maar kent niettemin een fenomenale groei. Deze markt omvat drie soorten activiteiten: de controle van de luchtkwaliteit en de uitstoot van de industrie, de systemen die door de bedrijven worden gebruikt om hun uitstoot te verminderen en om het kostenplaatje van de inspanningen die ze leveren voor het terugdringen van de luchtvervuiling te beperken (partikelfilters, biobrandstoffen, minder vervuilende verwarmingsketels, …). In 2004 hebben de bedrijven actief in de bescherming van de luchtkwaliteit voor het eerst in 30 jaar een globale winst gerealiseerd van 3,2 miljard USD. In 2015 kan die winst oplopen tot 21 miljard, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van om en bij 19 % en dit hoofdzakelijk dankzij de energie-industrie, die in 2015 circa twee derden van de winst voor haar rekening zal nemen. Weinigen vermoeden het, maar China lijkt te zullen uitgroeien tot een waar eldorado voor bedrijven actief in de controle van de luchtvervuiling. Er wordt niet minder dan 5 miljard USD per jaar geïnvesteerd in middelen om de luchtvervuiling terug te dringen. Tegen 2010 zal de geïnstalleerde capaciteit in China hoger zijn dan in Europa en de VS samen. Deze activiteitensector zal in de toekomst eveneens worden ondersteund door internationale protocollen voor de beperking van broeikasgassen en door nationale of Europese wetten voor de uitstootbeperking van bepaalde verontreinigende stoffen.

Marsulex Marsulex is een Canadees bedrijf actief in drie domeinen: het beheer van bijproducten en industrieel afval, producten voor de behandeling van afvalwater en systemen voor het controleren van de luchtkwaliteit voor olieraffinaderijen en de energiesector. Die laatste activiteit is de meest veelbelovende van de groep. In 2006 realiseerde Marsulex een nettowinst van 7,1 miljoen CAD, een vermenigvuldiging met vijf ten opzichte van 2005. Marsulex is vooral actief in Canada en in de Verenigde Staten. In augustus 2006 heeft het een contract van 60 miljoen USD ondertekend voor de levering van systemen om de luchtvervuiling in China te beperken. Het aandeel is relatief hoog gewaardeerd, maar dit wordt gecompenseerd door een hoge groei van de omzet en de winst. Niet te vergeten Behalve hernieuwbare energie bevat de milieusector ook nog een verzameling van kleinere markten: de sanering van vervuilde bodems, lawaaibescherming, milieuconsultancy, bescherming van natuurlijke omgeving… Ook al zijn deze markten veelbelovend, toch zijn ze nog relatief beperkt en weinig toegankelijk voor beleggers. De meerderheid van de spelers zijn ofwel leden van een industriële of milieugroep, ofwel kleine privébedrijven. Alles in één De diverse segmenten waaruit de milieusector bestaat, zijn zeer uiteenlopend, zowel op het gebied van hun kenmerken als op het gebied van de maturiteit van de markt. Niettemin bieden ze alle mooie vooruitzichten. Daarom lijkt het ons ook opportuun om te investeren in het milieu via bedrijven actief in diverse segmenten.

Veolia Environnement Dit Franse bedrijf is de wereldleider in de sector. Veolia is aanwezig op de vijf continenten en zijn activiteiten kunnen worden opgesplitst in vier domeinen: water, afvalverwerking, energie en transport. Veolia Eau (35 % van de omzet in 2006) is de nummer één van de wereld op het gebied van waterbehandeling. Deze afdeling is gespecialiseerd in het beheer van water- en zuiveringsdiensten voor openbare instellingen en industrie. Veolia Propreté (26 % van de omzet in 2006) heeft betrekking op de volledige afvalcyclus: reinigings-, onderhouds- en schoonmaakoperaties, diensten op het gebied van ophaling, sortering, vervoer, verwerking en nuttige toepassing. Veolia Energie (21 % van de omzet in 2006) biedt de industrie en de openbare instellingen diensten aan met als doel het energieverbruik van hun sites te beperken. Veolia Transport (17 % van de omzet in 2006) verleent openbaarvervoersdiensten en biedt logistieke oplossingen aan aan de industrie. Ondanks de indrukwekkende groei van de groep en de uitstekende vooruitzichten op lange termijn, is het aandeel momenteel te hoog gewaardeerd. Wij zullen wachten tot het aandeel terugvalt onder 45 EUR.

Severn Trent & Biffa Severn Trent en zijn voormalige filiaal actief in afvalbeheer, Biffa, vormen een ideale tandem om de plaats van Veolia Environnement in te nemen in uw portefeuille. Beide bedrijven zijn weliswaar vooral actief op hun thuismarkt – en zullen daarom niet mee kunnen genieten van de ontwikkeling van bepaalde groeimarkten – maar hun waardering is veel redelijker. Severn Trent is de nummer twee in waterbehandeling in het Verenigd Koninkrijk. Op internationaal vlak levert de groep producten voor waterzuivering en bouwt ze partnerschappen uit met lokale autoriteiten. De groep exploiteert ook laboratoria waarin milieutests worden uitgevoerd. Biffa is actief in afvalverwerking in het Verenigd Koninkrijk. De activiteiten van het bedrijf hebben betrekking op de hele cyclus, gaande van studies tot recyclage over ophaling, sortering, …

Cédric Boitte

Bron: Cash – 15-11-2007

Nieuws

Dossiers > Sparen

Dossiers > Beleggen